HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Monday, 11 November 2013

SƠN TRUNG CHÍNH LUẬN

NGUYỄN THIÊN-THỤ

SƠN TRUNG CHÍNH LUẬN
GIA HỘI ©  2013

LỜI NÓI ĐẦU

  Trong bao năm tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam, tôi đã viết một số bài nghị luận về kinh tế, chính trị. Tập họp lại cũng được khoảng 100 bài. Nay xin chép lại thành một quyển  nhan đề là CHÍNHLUẬN. Những bài viết về văn học, triết học, lịch sử thì tập họp thành quyển SƠN TRUNG VĂN TÂP . Nay lần lượt xuất bản để đóng góp vào cuộc bảo vệ và phát triển văn học nghệ thuật, đồng thời  tranh đấu cho độc lập, tự do, dân chủ tại VIỆT NAM.


Canada ngày 10 tháng 11 năm 2013.
Nguyễn Thiên-Thụ


No comments:

Post a Comment