HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Wednesday, 7 August 2013

SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH XV * ĐÔNG NAM Á

   
SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH  XV * ĐÔNG NAM Á
 Sấm Trạng Trình” của Đông Nam Á, xuất bản năm 1964 ở Sàigòn 

1_Vận lành mừng gặp tiết lành
2_Lấy trong dịch biến trở thành nên câu
3_Một câu là một nhiệm màu
Anh hùng ngẫm được mới hầu giá cao
Tại vì sao mây che Thái Ất
Thuở cung tây xe nhất phù lên
Việt nam khởi tổ gây nên
Lạc Long ra trí đương quyền một phương
Thịnh suy bỉ thái chẳng thường
Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
11_Đến Đinh Hoàng là ngôi cửu ngũ
Mở bản đồ rũ áo chắp tay
13_Ngũ đao phút chốc đổi thay
14_Thập bát tứ giấy quyền đà nổi lên
15_Đông A âm vị nhi truyền
16_Nam phương kỵ mộc bỗng liền lai sinh
17_Chấn cung khôn chống trường thành bên cho
Đoài cung vẻ rạng trăng thu
Ra tay mở lấy đê đô vẹn toàn
21_Sang cửu thiên ấm vừng vừng hồng nhật
22_Dưới lấn trên ăn vận uống quen
23_Sửa sang muôn vật cầm quyền
24_Ngồi không ai dễ chẳng nhìn giúp cho
25_Kìa liệt vương khí hư đồ ứng
26_Mạc cưỡng hầu ông ổng tranh khôn
27_Trời sinh ra những kẻ gian
28_Mặc đổi phép mặc ngoan tham tàn
29_Áo vàng ấm áp đã hay
30_Khi xui đắp núi khi sai xây thành
31_Lấi lạc đièn làm công thiên hạ
32_Được mấy năm đất lở giếng mòn
33_Con yên anh ách tranh khôn
34_Vô gia mở hội mong tôn làm chùa
35_Cơ trời xem đã mê đồ
36_Đã đổ lại muốn đổ mơ cho người
37_Ấy lòng trời xui lòng bất nhẫn
38_Suốt vạn dân cùng giận nhân thân
39_Dưới trên dốc chí lo toan
40_Những đứa bán nước bán quan làm giàu
41_Trông rủ nhau làm mồi phú quí
42_Mấy trung thần có ý an dân
43_Đua nhau làm sự bất nhân
44_Đã tuần rốn bể lại tuần đầu non
45_Dư đồ chi ãe kiến khôn
46_Mối giường man mác khiếp mòn lòng nhau
47_Vội sang giàu giết người lấy của
48_Sự có chăng mắc nợ ai đòi
49_Việc làm bất chính tơi bời
50_Mình ra bỗng lại thấy thôi bây giờ
51_Xem tướng đã già ra trước
52_Còn hung hăng baọ ngược quá xưa
53_Cuồng phong cả sớm liền trưa
54_Dạ dân cửu khúc con thơ thi đề
55_Ấy tần Vương ngủ mê chẳng biết
Để vạn dân dê lại giết dê
57_Luôn năm chật vật đi về
58_Âm binh ở giữa nao hề biết đâu
Thấy thành đô tiếng kêu ong ỏng
Cùng một lòng trời chống khác nào
Xem người dường vững chiêm bao
Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
Một gốc thanh làm tâm chúng quỉ
Đua một lòng ích kỷ hại nhân
65_Bốn phương rồ rộ hồng trần
66_Làng khua mõ cá làng phân điểm tuần
Tiếc là những xuất làm sao
Giục khua loài thỏ cáo tranh nhau
Nhân đành trốn hết đâu đâu
Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
71_Hùm già lạc dấu khôn về
72_Mèo non chi chí tìm về cố hương
Chơn dê mong khỏi tiêu tường
Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
Nội thành hoảng hốt hư kinh
Đầu khỉ tin xứ chẻo thành lại sang
Bỏ mồ hôi, Bắc giang tại Mã
Giữa hai xuân, bống phá tổ long
Quốc trung kinh dụng cao không
Giữa năm vả lại khiêm hung mùa màng
Gà đâu sớm gáy bên đường
Chẳng yên thì cũng bất tường chẳng không
Thủy binh cờ phấp vân hồng
Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng

85_Đứng hiên ngang đố ai biết trước
86_Ấy Bắc binh sang việc gì chăng
87_Ai còn khoe trí khoe năng
88_Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
89_Chưa từng thấy đời nào sự lạ
90_Bỗng nhiên người giá họa cho dân
91_Muốn bình sao chẳng lấy nhân
92_Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
93_Đã lên sĩ Hoàn Linh đời Hán
94_Đúc tiền ra bản tước cho dân
95_Sun soe những đắp cạy quân
Chẳng ngờ thiện ác xoay vần đã công
Máy hóa công nắm tay để ngó
Lòng báo thù ai thuở đã nguôi.

100_Thung thăng tưởng thấy đạo trời
Phù Lê diệt Mạc nghĩ dời quân ra
Cát lần bốn bể can qua
103_ Nhuyên thì chẳng được sẽ ra lại về
104_Quân hùng tướng mạnh đầy khe
105_Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời
106_Bây giờ càng khôn ai ơi
107_Quỷ ma chật vật biết trời là đâu
108_Thương những kẻ ăn rau ăn rưởi
109_Gặp bước cùng con cái ở đâu
110_ Báo thù ấy chẳng sai đâu
111_Tìm non cỏ rẫy chừng sau mới toàn
112_Xin những kẻ hỏa lòng sự chúa
113_Thấy đâu hơn thì phụ thừa ân
114_Cho nên phải báo trầm luân
Ăn khôn mới được bảo thân đời này
Nói cho hay khảm cung rồng giậy
Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
Chữ rằng lục bát nguyện gian
Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
121_Hễ nhân kiến đã dời đất cũ
122_Thì phụ nguyên mới trổ binh ra
123_Bốn phương chẳng động can qua
124_Quần hùng khắp xứ điều hòa làm tôi
Bấy giờ rộng mở quy khôi
Thần châu cả thu mọi nơi vẹn toàn
Lạ nói sự Hoàng đã định Tây Phong
Làu làu thế giới sáng trong
130_Lồ lộ mặt rồng đầu có chữ vương
Rõ sinh tài lạ khác thường
132_Thuấn Nghiêu là trí, cao quang cập tài
Xem trời ý có lòng khai thánh
Dốc sinh hiền điều định hôm mai
Chơn đầu thấy những vĩ sao cả
Dùng ở tay phụ tá vương gia
Bắc phương chính khí sinh ra
Có ông Bác sĩ điều hòa hôm mai
Song thiên nhật nguyệt sáng soi
Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường
Đời nay Thánh kế vị Vương
Đủ no đạo đức Văn chương trong mình
Uy nghi trang mạo khác hình
Thác cư một góc kim tinh phương Đoài.
Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi
Chờ cơ sẽ mới ra tài giúp dân
Binh thư mấy quyển kinh luân
Thiên văn địa lý nhân luân cũng mầu
Người biết đâu anh hùng hẳn biết
Xem sắc mây đã biết thành long
Thánh nhân cư cổ thủy cung
Quần thần đã định xin lòng chớ tham
Lại dần dần tự am chí cả
154_Chớ vội vàng tất tả chạy rông
155_Học cho biết lý cát hung
Biết hương hội cổ chớ dùng làm chi
Hễ trời sinh xuống phải thì
Bất kỳ nhi nhộ mạng vì tường trong
Kìa những kẻ vội lòng phú quý
160_Xem trong mình một lý điều không
 161_Ví dù có gặp ngư ông
162_Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng
163_Xin khuyên đấng thời trung quân tử
164_Lòng trung nghi ai nhớ chi tinh
165_Âm dương cơ ngẫu ngộ sinh
166_ Thái Nhâm Thái Ất trong lòng cho hay
167_Văn thi luyện nghiên bài quyết thắng
168_Khen tử phòng cũng đấng Khổng Minh
169_Võ thông yên thủy thần kinh
170_Được vào trận chiến mới rành biến cơ
171_Chớ vật vờ quen loài ong kiến
172_Biết ra tay miệng biến nói không
173_Ngỡ hay gặp hội mây rồng
174_Công danh choi chói chép trong vân đài
175_Bây giờ phí sức chí trai
176_Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình
177_Nặng lòng thức cổ vi kinh
178_Cao tay mới biết gẫm tinh năm nào
179_Trên trời có mấy vì sao
Dư lộ hiện tượng anh hòa đôi nơi
Nước nam thường có thánh tài
Ai không xem mấy hôm mai mới tường
Sơ mấy lời để tặng kim quy
Cho hậu lai có chi sẽ rõ
Trước là biết nẻo tôn phò
Sau là cao trí biết lo mặc lòng
187_Xem cung đoài đến thời bất tạo
188_Thầy Vĩ tinh liệu đảo cho mau
189_Nguôi lòng tham tước tham giàu
190_Tìm nơi thâm hiểm mới hầu bảo thân
191_Trẻ con mang lệnh tướng quân
192_Ngỡ oai đã dậy, ngỡ nhân đã nhường
193_Ai lấy gương vua U thuở trước
194_Loạn vì ru tham ngược bất nhân
195_Bốn phương ong khởi lần lần
196_Muôn sinh bá hộc cầm quân giấy loàn
Man mác một đỉnh Hoàng sơn
Thừa cơ liền mới khởi cơn phục thù
Ấy là những binh thư thái thái
Lòng người xui ai nấy biết ru


201_Phá đền đầu khí cuối thu
Tài binh mới động thập thò liền sang
Lọ chẳng thương trăm năm khôn xiết
Vả lại thêm hung kiết mất mùa
Lưu tinh hiệu trước đôi thu
206_ Bấy giờ thiên hạ mây mù dư năm
207_Coi thấy những sương sâm tuyết lạnh
Loại bất bình tranh mạnh hung hăng
Thành câu cá lượn tưng bừng
Kẻ ngăn đông hải người rừng Bắc Lâm
211_Chiến trường chốn chốn cát lầm
Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
Sang thu chính nguyệt hồng tư giá
Lợi, đàn dễ tranh tá đôi nơi
Đua nhau đầu tháng quần lê
Bấy giờ thiên hạ khốn bề tựa nương
Kẻ thì phải thuở hùng hoan
Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan
Kẻ thì mắc thuở hung tan
Kẻ thì bận của bôn toàn khốn mình
Muông vương dụng tổ can tranh
Diêu trì làm chước xuất binh thủ thành
Bời bời đua mạnh tranh hành
Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày.
Bể thành cá phải ẩn cây
Đất bằng nổi sóng cát bay bụi mù
Nào ai đã dễ nhìn ư
Thủy chiến, bộ chiến mặc dù đôi phen
Cây bay là lửa đốt ngàn
Một làng còn mấy chim đàn bay ra
Bốn phương cùng có can qua
Làm sao cho biết nơi nào bảo thân
Đoài phương thực có chân nhân
Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người
Tìm cho được chốn được nơi
237_Thái Nguyên một dải là nơi trú đình,
Bốn bề núi đá rêu xanh
Một đường tiểu mạch nương mình đây an.
240_ Hễ đông nam nhiễu phen tan tác
241_Lánh cho xa kẻo mắc đao binh
242_Bắc Kinh mới thực Đế kinh
243_Giấu thân chưa dễ giấu danh được nào
Chim Hồng vỗ cánh bay cao
Tìm cho được chốn mới vào thần kinh
Ai dễ cứu con thơ sa giếng
Đua nhau lòng tranh chiến giục nhau
Vạn dân chịu thuở âu sầu
Kể dư đôi ngũ mới hầu khoan cho
Cấy cầy thu mãi thời mưa
Bây giờ phá ruộng lo chờ mượn ai
Nhân ra cận duyệt viễn lai
Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm
Xem tướng trời biết đường đời trị
Ngẫm về sau họ Lý xưa nên
Giống nhà dễ thấy dấu truyền
Gẫm xem bốn báu còn in đời đời
Thần quy cơ nỗ ở trời
Để làm thần khí thuở nơi chí trường
Lại nói sự Hoàng Giang sinh Thánh
Sông Bảo giang thiên định ai hay
Lục thất cho biết ngày đây
Phụ nguyên ấy thực,ở đầy Tào khê
 
264_Có thầy nhân thập đi về
265_Tả phù hữu trì cây cỏ làm binh
Dốc hết sức sửa sang vương nghiệp
Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
Ra tay điều định hôm mai
Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
Lọ là phải nhọc kéo quân
Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về
Năm giáp tý vẻ khuê đã rạng
Lộ ngũ tinh trình tượng thái hanh
Ơn trên vũ khí vận hành
Kẻ thờ ký tủy, kẻ canh xuân đài
Bản đồ chẳng sót cho ai
Nghìn năm lại thấy mọi nơi vẹn toàn
Vững nền vượng cha truyền con nối
Giới muôn đời một mối xa thư
Bốn bên tâm lặng bằng tờ
Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
Âu vàng khoe đặc vững chân
Càng bền thề nước vạn xuân lâu dài
II
Vừa năm Nhâm Tý đầu xuân
Thanh nhàn ngồi tựa, tưởng câu nghĩ đời
Quyển vàng mở thấy sấm trời
Từ Đinh đổi dời chí lúc thất gian
Một đời có một tôi ngoan
Giúp trong việc gặp dân an thái bình
Luận chung một tập kim thời
Tướng quyền sĩ tử nam nhi học đòi
Trượng phu có chí thời coi
Những câu nhiệm nhạt đáng đôi ngàn vàng
Tài này nên đứng vẻ vang
Biết chưng đổi trí, biết đường đổi suy
Kể từ nhân đoạn mà đi
Sổ chưa gặp thì biết họa chép ra
Tiếc thay hiền sĩ bảo gia
Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
Thư chờ tay giúp ra dùng
Tài này so cùng tài trước xem sao?
Trên trời kể chính từng cao
Tai nghe bằng một tỷ hào biết ngay
Hiềm vì sanh phải thời nay
Rắp phù mở nước tiếc thay chưng đời
Hợp đã thấy thánh nghìn tai
Giáng sinh rủi kiếp quỷ ma nhà trời
Nói ra thì lậu sự đời
Trai tài phải lụy, tài trai khốn luồn
Nói ra ám chúa bội quân
Đương thời đổi trí xoay vần sáng đâu?
Chờ cho nhân đoạn hết sau
Đến chừng thời ấy thấy dân nhiều nàn
Trời xui những kẻ ác gian
Kiếp đời đaọ thiết lăng loàn có hai
Vua nào tôi nấy đã bày
Trên đầu bất chánh dưới nay dấy loàn
Đua nhau bội bạn nghịch vi
Ích gì phi kỷ dân thì khốn thay
Biết tài gẫm được thì hay
Đã sao như vậy ra tay sẽ dùng
Tài trai có chí anh hùng
Muốn làm tướng súy lập công chưng đời
Khá xem nhiệm nhạt sổ trời
Cơ mưu nhiệm nhạt mấy trai anh hùng
Đi tìm cho đến đế cung
Rắp phù xuất lực để cùng được toan
Bảo nhau cương kỷ cho tường
Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
Chờ cho động đất chuyển trời
Bấy giờ thánh sẽ lên trai anh hùng
Còn bên thi nấu chửa xong
Nhân lực cướp lấy thiên công những là
Đời ấy những quỷ cùng ma
Chẳng còn có thấy người ta đâu mà!
Trời cao đất rộng bao xa
Làm sao cho biết cửa nhà Đế Vương
Dù trai ai chửa biết tường
Nhất thổ thời sĩ khảm phương thuở này
Y ra lục thất gian nay
Thời vận đã định tuần này hùng vương
Trí xem nhiệm nhạt cho tường
Bảo giang thánh xuất trung ương thuở này
Vua ngự thạch bàn xa thay
Đầu ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
Gà kêu vượn hót vang lừng
Đường đi thỏ thẻ dặm chưng khôn dò
Nhân dân vắng mặt bằng tờ
Sơn lâm còn ở đỗ nhờ khốn thay
Vua còn cuốc nguyệt cày mây
Phong diêu vũ thuận thử giày an thân
Phong đăng hỏa cốc chứa chan
Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
Chính cung phương khảm vần xoay
Thực thày thiên tử là tay trị đời
Anh hùng trí lượng thì coi
Công danh chẳng ngại tìm đời ra đi
Tìm lên đến Thạch Bàn Khê
Có đất sinh ở bên kia cuối làng
Nhìn đi nhín lại cho tường
Chưa có sinh thánh sinh vương đâu là
Chẳng tìm thì đến Bành Gia
Thánh chúa sinh thánh bảo ca địa hình
Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
Tả long triều lại có thành đời vây
Hữu bộ uốn khúc giang mây
Minh Vương Thạp Điện trước bày mắt ta
Ở xa thấy một con voi
Cúi đầu quen bục trông hồ sau
Ây là Thiên tử về chầu
Tưởng chừng để thánh, tổ lâu trị đời
Song thiên nguyệt rạng sáng soi
Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
Đến đời thịnh vượng còn lâu
Danh đến tam hợp chia nhau sẽ làm
Khuyên cho Đông, Bắc, Tây, Nam
Muốn làm tướng súy thì xem trong này 
 
388_Thiên sinh thiên tử ư hoa thôn,
Một nhà họ nguyễn phúc sinh tồn
Tiên sinh cha mẹ đà cách trở
Hậu sinh Thiên Tử Bảo Giang môn
392_Kìa cơn gió thổi lá rung cây
393_Rừng Bắc sang Nam, Đông với Tây
Tan tác Kiến Kiều An đất nước
Xác xơ cổ thụ sạch am mây
Sơn lâm nổi sóng mù Thoa cát
Hưng địa tràn dâng hoa nước đầy
Một giở một yên, ai cúng bái
399_Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
Con mừng búng đít con quay (vụ)
Vu vu chong chóng gió bay nên đài. 
 402_Nhà cha cửa đóng then gài
403_Ầm ầm sấm động hỏi người đồng lân
404_Tiếc tám lạng thương nửa cân
Biết rằng ai có đủ phần như ai
Vắt tay năm nghĩ dông dài
407_ Thương người có một lo hai phận mình
406_Canh niên tàn phá. Tuất Hợi phục sinh
Nhị ngũ dư bình
409_Long vĩ xà đầu khổ chiến tranh
Can qua xứ xứ khởi đao binh
Mã đề dương cước anh hùng tận
412_Thân Dậu niên gần kiến thái bình
Non đoài vắng vẻ bấy lâu nay
Có một đàn xà đánh lộn nhau
Vượn nọ leo cây chờ sĩ bóng
Lợn kia làm quái phải sai đầu
Chuột nọ lăm le mong cắn tổ
Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
Cửu cửu càn khôn rỉ định
Thanh minh thời tiết hoa tàn
423_Trực đáo dương mã vĩ
424_Hồ binh bát vạn nhập Tràng An
Bảo giang thiên tử xuất
426_Bất chiến tự nhiên thành
427_Lê dân đao bảo noãn
428_Tứ hải lạc âu ca
Dục thức thánh nhân hương
430_Qua kiều cư bắc phương
Danh vì Nguyễn gia tự
Kim tích sinh ngưu lang
Thượng đại nhân bất nhân
Thái Ất dĩ vong ân
Bạch hổ kim đai ấn
Thái thập cổ lai xuân
437_Bắc hữu kim thành tráng
438_Nam tắc ngọc bích thành
439_Hoa thôn dã khuyển phệ
440_Mục giả dục nhân canh
441_Phú quý hồng trần mộng
442_Bần cùng bạch phát sinh
443_Anh hùng vương kiếm kích
444_Nam cố đô thái bình
445_Nam việt hữu ngưu tinh
446_Quá thất thân thủy sinh
447_Đại giới sĩ vi bạch
448_Thủy trầm nhi bất kinh
449_Kỵ mã sự đương tẩu
Phụ kế thánh đại minh
451_Chư thử giai phong khởi
452_Thìn mão xuất thái bình
453_Nhân nhân tòng bắc khởi
454_Nhiễu nhiễu xuất đông chinh
455_Bảo sơn thiên tử xuất
456_Bất chiến tự nhiên thành
Thủy cung tàng bảo cất
Hứa cấp thánh nhân hương
Mộc hạ chậm chậm khẩu
Danh thế xuất năng lương.
461_Danh vi Nguyễn Gia Tự
462_Tinh bản tại ngưu lang
Mãi dữ lê viên đương
Khởi nguyệt bố đại giang
Hoặc kiều tam lộng ngàn
Thiên dữ thân thức thủy
468_Thủy sinh ngũ sắc quang
Kim kê khai lưu diệp
470_Hoàng cái xuất quỷ phương
Nhân nghĩa thùy vi dịch
Đạo đức thùy du dương
473_Tổ truyền nhị thập ngũ
474_Vân khai ngũ, diên trường
475_Vận đáo dương hầu ách
476_Chấn đoài cửơng bất trường
477_Quân gian dao danh sứ
478_Bách tính khổ tai ương
479_Can qua tranh đấu khởi
480_Phạm địch thán hung hoang
Ma vương sát đại quỷ
482_Hoàng thiên chu ma vương
483_Kiền khôn phụ tại vô lường
484_Đào viên định phát quần dương tranh hùng
485_Cơ nhĩ ngũ thư hùng vị quyết
486_Đảo Hoành sơn tam liệt ngũ phân
487_Ta hồ vô phụ vô quân
488_Đào viên tán ngô dân thủ thành.
490_Đoài phương phúc địa giang linh
491_Cửu trùng thụy ứng long thanh ngũ vân
492_Phá điền thiên tử giáng trần
493_Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm
494_Trần Công nãi thị phúc tâm
495_Giang hồ xử sĩ Đào Tiềm xuất du
Tướng thần hệ xuất y chu
497_Thư kỳ phục kiến Đương Ngu thị thành
498_Hiệu xưng thiên hạ thái bình
499_Đông, tây vô sự nam thành quốc gia

 

 

 

No comments:

Post a Comment